นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


เรามีทีมบริหารงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และคิดพัฒนา
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน สร้างผลงานและการบริการที่มีคุณภาพ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เนื่องจากเป็นการอธิบายถึงวิธีการที่ บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรักษา การใช้งานข้อมูล รวมถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม)

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอันเกี่ยวกับการใช้บริการในปัจจุบันและที่อาจจะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังต่อไปนี้ • ข้อมูลบ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด เพศ ภาพถ่าย ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล • ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคาร

3. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ • เพื่อการสมัคร หรือเปิดการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร การซื้อขายสินค้า หรือการใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท • เพื่อชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ • เพื่อให้บริการหลังการขาย สนับสนุนการใช้งาน ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ • เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมทางการตลาด

4. การจัดเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังนี้ • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ • จากการใช้บริการ • เก็บข้อมูลการใช้เว็ปไซด์ของบริษัทผ่าน Browser Cookies ของท่าน

5. การเปิดเผยข้อมูล

เมื่อได้รับข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทจะดำเนินการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้

6. สิทธิเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านในฐานะเข้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้ • สิทธิ์ขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่าน (ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฏหมายคุ้มครองส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น) ท่านมีสิทธิ์จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท • สิทธิ์ขอแก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิ์ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด • สิทธิ์ขอลบหรือทำลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิ์ขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่าเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

7. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้ • ลักษณะการจัดเก็บ : จัดเก็บเป็นหนังสือ (Hard Copy) และจัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy) โดยมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ • ระยะเวลาการจัดเก็บ : บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลขอท่านภายในระยะเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

8. ช่องทางการติดต่อบริษัท

บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) สถานที่ติดต่อ : 452 ซอยโชคชัยจงจ าเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ช่องทางติดต่อ : Tel. 02-294-5955 และ Line @pixxor

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฏหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวในเว็ปไซด์โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้