เงื่อนไขการใช้


เรามีทีมบริหารงานที่ไม่เคยหยุดนิ่ง สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ และคิดพัฒนา
เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน สร้างผลงานและการบริการที่มีคุณภาพ

ข้อกำหนดและขอบเขตการใช้

เว็บไซท์อินเทอร์เน็ทนี้ (“เว็บไซท์”) จัดให้มีโดยบริษัท Pixxor จำกัด และบริษัทในเครือ การใช้เว็บไซท์นี้ของคุณและเนื้อหาของมัน และการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ กับการบริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้. โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ ถ้าคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขที่ระบุอยู่ข้างล่างนี้ โปรดออกจากไซท์ ณ ตอนนี้ Pixxor สงวนสิทธิที่จะปรับเงื่อนไขและข้อกำหนดให้ใหม่บางครั้งบางคราว คำบอกกล่าวการปรับให้ใหม่จะปิดอยู่ที่หน้านี้. โดยการประเมินและการใช้เว็บไซท์ คุณต้องตกลงผูกพันโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ การทบทวนแก้ไข และการปรับให้ใหม่ใด ๆ ดังกล่าว และคุณต้องตกลงที่จะเยี่ยมหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อตกลงใจกับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่คุณถูกผูกมัดอยู่ในขณะนั้น โปรดเยี่ยมหน้านโยบายความลับของเราด้วย

ข้อจำกัดการใช้เนื้อหาของเว็บไซท์

Pixxor จัดให้มีวัสดุ ข้อมูล ข้อความ กร๊าฟฟิค รูปภาพ เสียง และตัวเชื่อม (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) บนเว็บไซท์เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าของ Pixxor และสมาชิกของสาธารณชนทั่วไป, เพื่อการพิจารณา และเพื่อการศึกษา. ในขณะที่ Pixxor จัดให้มีทางเข้าถึง เว็บไซท์ และเนื้อหาบน เว็บไซท์นั้นแก่บุคคลใด ๆ Pixxor สงวนไว้ซึ่งกรรมสิทธิและลิขสิทธิในเนื้อหา รวมถึงแบบ (design) ต่าง ๆ ข้อความ กร๊าฟฟิค รูปภาพและเสียง. คุณจะต้องไม่แสดง จำหน่าย ดัดแปลง ดำเนินการ ลอกเลียน หรือสร้างงานอนุพันธ์โดยมีพื้นฐานจากเนื้อหาของ Pixxor หรือใช้เนื้อหาใด ๆ ในทางใด ๆ เพื่อสาธารณะประสงค์หรือเพื่อการพาณิชย์ หรือ ใช้เป็น “กระจก” หรือรวมเนื้อหานี้เข้ากับเซอร์เวอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Pixxor เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน คุณอาจจะดาวน์โหลด และพิมพ์เนื้อหาหนึ่งชุดสำหรับการใช้งานของคุณเองโดยไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์. Pixxor สงวนสิทธิอื่น ๆ. การละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลทำให้สิทธิการใช้เว็บไซท์และเนื้อหาของ Pixxor –ของคุณสิ้นสุดลง. การดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ หรือชุดพิมพ์ใด ๆ ของเนื้อหาของ Pixxor ต้องถูกทำลายทันที

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

คุณควรจะอนุมานว่าทุกสิ่งที่คุณเห็น อ่านหรือได้ยินบนเว็บไซท์เป็นลิขสิทธิ์. ผลิตภัณฑ์ของ Pixxor ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ และกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ์เป็นของ Pixxor หรือผู้มีใบอนุญาต (Licensor) คุณต้องไม่ลอกเลียน ตีพิมพ์ ถ่ายทอด ดัดแปลง สร้างงานอนุพันธ์จากผลิตภัณฑ์ของ Pixxor แสดงในที่สาธารณะ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของ Pixxor ใด ๆ ด้วยวิธีใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Pixxor ก่อน

การเสนอของผู้บริโภค

ในขณะที่ Pixxor ประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้บริโภค นอกจากจะได้รับการร้องขอเป็นการเฉพาะโดย Pixxor เป็นลายลักษณ์อักษร โปรดอย่าส่งแนวความคิดสร้างสรรค์ หรือ แนวความคิดดั้งเดิม ความคิด (Idea) วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลที่เป็นความลับ หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของให้แก่ Pixxor. นอกจากที่ควบคุมโดยนโยบายความลับทางอินเทอร์เน็ทของเรา ข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ รวมถึงแนวความคิดสร้างสรรค์ใด ๆ ความคิด (Idea) วัสดุ ข้อมูล ความเห็น คำแนะนำ เป็นอาทิ ที่คุณส่งให้ Pixxor ทางเว็บไซท์นี้ จะถูกถือว่าไม่เป็นความลับ หรือไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ. การรสื่อสารถึง Pixxor ด้วยการกระทำดังกล่าว โดยอัตโนมัติ คุณให้ Pixxor ซึ่งการปลอดจากภาคหลวง ตลอดกาล ที่เพิกถอนไม่ได้ ใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด เพื่อใช้ ลอกเลียน ดัดแปลง ตีพิมพ์ แก้ไข ตีความ จำหน่าย ปฏิบัติ ขาย ใบอนุญาตช่วง และแสดงการสื่อสารดังกล่าวแต่ผู้เดียว หรือเป็นส่วนหนึ่งของงานอื่นในรูปแบบ หรือเทคโนโลยีใด ๆ อันเป็นที่รู้จักและพัฒนาหลังจากนี้ และ Pixxor มีอิสระที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ใด ๆ

ข้อจำกัดความรับผิด

จะไม่มีเหตุการณ์ใดที่ Pixxor, ผู้จัดหาของ Pixxor หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในการสร้าง หรือเอามาจากเว็บไซท์ หรือเนื้อหา ที่จะต้องรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหายจากการใช้ เว็บไซท์โดยตรง พิเศษ ซึ่งกระทบ เศรษฐกิจ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้เวบไซท์ ความล้มเหลวของการปฏิบัติ ความผิดพลาด ความละเว้น การหยุดชงัก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่าย หรือความเสียหายของอินเทอร์เน็ท หรือรวมถึงแต่ไม่จำกัดซึ่งความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสียรายได้ ธุรกิจ ความนิยมทางธุรกิจ หรือข้อมูล ถึงแม้ว่าพนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ Pixxor จะได้รับการแจ้งถึงความเสียหายดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ กฏหมายบางอย่างก็ไม่ยินยอมให้มีการยกเว้น หรือจำกัดความเสียหายที่เกี่ยวข้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา ดังนั้นการจำกัด หรือการยกเว้นข้างบนนี้ไม่เกี่ยวกับคุณ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาที่จัดไว้บนเว็บไซท์ ได้จัดให้มี “อย่างที่เป็นอยู่” และ Pixxor ไม่รับประกันหรือรับรอง ไม่ว่าจะโดยชัดเจนหรือเป็นนัย ที่เกี่ยวกับการใช้ การมีอยู่ ความเที่ยงตรง หรือการปฏิบัติ. ในฐานะผู้ใช้ คุณต้องรับความเสี่ยง ความรับผิดชอบ ในการใช้หรือการไม่ใช้ และ Pixxor ไม่รับรองว่าเนื้อหาที่ปรากฎ หรือที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซท์จะเข้ากันได้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือปลอดจากความผิดพลาดหรือไวรัส. ไม่มีพนักงาน ตัวแทน หรือผู้แทนของ Pixxor ใดที่ได้รับมอบอำนาจให้ดัดแปลง หรือแก้ไขคำรับประกันนี้. Pixxor ปฏิเสธความรับผิดอื่นทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดการรับประกันโดยนัยของการขายสินค้าได้ และความเหมาะสมของเว็บไซท์และเนื้อหาที่จะใช้กับจุดประสงค์เฉพาะ. Pixxor อาจจะปรับปรุงแก้ไข หรือตัดเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนออกในเวลา ใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บางอำนาจของกฏหมายบังคับใช้อยู่เป็นเวลานาน ดังนั้น ข้อจำกัดหรือการยกเว้นของบนนี้จะไม่ใช้กับคุณ

การเชื่อมโยง

เว็บไซท์ Pixxor อาจจะมีตัวเชื่อมโยง “link” กับไซท์ที่ไม่ใช่ Pixxor และเป็นไปได้ที่ไซท์ที่ไม่ใช่ Pixxor จะเชื่องโยงเข้ากับ เว็บไซท์ Pixxor. Pixxor ไม่รับผิดชอบเนื้อหา หรือนโยบายที่ดำเนินการโดยไซท์ที่ไม่ใช่ Pixxor หรือไซท์อื่นๆ. การใช้ตัวเชื่อมโยงดังกล่าวไปยังเว็บไซท์อื่น ๆ เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การยกเลิก

คุณตกลงว่า Pixxor อาจจะยกเลิกการใช้เว็บไซท์ของคุณ ถ้า Pixxor มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคุณได้ละเมิด หรือกระทำการไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่สำคัญของสัญญาฉบับนี้ หรือละเมิดสิทธิของ Pixxor หรือ ฝ่ายที่สาม หรือด้วยเหตุผลใด ๆ โดยบอกล่าวหรือไม่บอกกล่าวแก่คุณ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า แบบที่เป็นสัญลักษณ์ (logo) และเครื่องหมายบริการ (รวมเรียกว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงอยู่ในเว็บไซท์ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Pixxor, ของบริษัทสาขา หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่จดทะเบียน และ/หรือไม่จดทะเบียน. ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในเว็บไซท์ หรือในสัญญานี้ที่ใช้เพื่อให้แก่คุณโดยนัย ซึ่งใบอนุญาตใดๆ หรือสิทธิเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าบนเว็บไซท์นี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Pixxor หรือฝ่ายที่สามที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แสดงนั้น

การมีอยู่ของผลิตภัณฑ์และการบริการ

ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องที่เสนอโดยเว็บไซท์นี้ อาจจะไม่มีในทุกประเทศ หรือทุกบริเวณ ข้อมูลที่จัดในเว็บไซท์นี้ไม่ได้แสดงเป็นนัย หรือรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการพิเศษใด ๆ มีพร้อมแก่คุณใน บริเวณปัจจุบันหรือในบริเวณในอนาคตของคุณที่คุณอาจจะย้ายที่อยู่ ควรจะถาม Pixxor ถึงการมีอยู่ของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การบริการในบริเวณที่อยู่ของคุณ

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับสัญญาฉบับนี้ หรือถ้าประสงค์จะติดต่อ Pixxor ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บ

กฏหมายที่ใช้

เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้จะถูกควบคุมโดยกฏหมายไทย

24Hour

เพื่อให้บริษัทของลูกค้าทำงานได้อย่างราบรื่น จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทชั้นนำไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา “ตอบสนองลูกค้าภายใน 4 ชม. เข้าถึงสถานที่ภายใน 24 ชม. สร้างความเป็นเลิศในงานบริการ”หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 02-294-5955 หรือ Click Contact Now จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือท่าน

พิกเซอร์ ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้